Sagsforløb

Sagen behandles af Patienterstatningen. Det er hensigtsmæssigt, at anmeldelsen uddybes med en beskrivelse af, hvorfor skaden skal anerkendes, ligesom der bør redegøres for og fremsendes dokumentation for selve erstatningskravene. Patienterstatningen anmoder tillige hospitalet eller behandleren om at anmelde skaden.

Når Patienterstatningen har modtaget en anmeldelse, anmoder de hospitalet eller behandleren om ligeledes at anmelde skaden.

Patienterstatningens afgørelser kan påklages til Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Grove & Partnere har stor erfaring både med den administrative klagesagsbehandling og med domstolsprøvelse af patientskadesager

Udgiften til advokatbistand kan i patientskadesager ikke kræves dækket hos Patienterstatningen. Kontakt os for en drøftelse af din patientskade, herunder en orientering om salærberegning.