Overordnet om patientskader

Grove & Partnere har hjulpet mange patienter til erstatning for patientskader.

Hvis du har været udsat for fejlbehandling, eller en behandling, som har medført urimelige følgeskader, kan du have krav på erstatning. Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarsloven. Tilsvarende ordning gælder for skader, der skyldes lægemidler.

Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen. En afgørelse fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan prøves ved domstolene.

Patientforsikringsordningen omfatter både offentlige hospitaler, privathospitaler og private klinikker. Alle læger og andre autoriserede sundhedspersoners behandlinger er omfattet af den særlige ordning.

Du har normalt krav på erstatning for patientskade:

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, hvorved skaden ville være undgået
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes
  • Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik- eller metode, som ville have været lige så effektiv til behandling af grundsygdommen
  • Hvis der indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der tages hensyn til skadens alvor, patientens grundsygdom, helbredstilstanden i øvrigt, skadens sjældenhed og muligheden for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning

Sager om patient- og lægemiddelskader er typisk komplekse og kræver indsigt i både lægefaglige og juridiske problemstillinger. Hos Grove & Partnere har vi oparbejdet en stor erfaring med netop patientskader, og vi har ført en række principielle sager på området.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan vurdere sagen og give dig et overblik over det videre sagsforløb.

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999