Erstatning ved fejlbehandling og andre patientskader

Hvis du er blevet påført en patientskade, er det vigtigt, at du har den rigtige dokumentation, når du søger erstatning. Vi hjælper dig med både dokumentationen og kontakt til de rette fageksperter, og vores indgående erfaring og kendskab til netop sager om fejlbehandling sikrer, at du undgår omveje og får den erstatning, du har krav på.

Overordnet om patientskader

Grove & Partnere har hjulpet mange patienter til erstatning for patientskader.

Hvis du har været udsat for fejlbehandling, eller en behandling, som har medført urimelige følgeskader, kan du have krav på erstatning. Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarsloven. Tilsvarende ordning gælder for skader, der skyldes lægemidler.

Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen. En afgørelse fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan prøves ved domstolene.

Patientforsikringsordningen omfatter både offentlige hospitaler, privathospitaler og private klinikker. Alle læger og andre autoriserede sundhedspersoners behandlinger er omfattet af den særlige ordning.

Sager om patient- og lægemiddelskader er typisk komplekse og kræver indsigt i både lægefaglige og juridiske problemstillinger. Hos Grove & Partnere har vi oparbejdet en stor erfaring med netop patientskader, og vi har ført en række principielle sager på området.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan vurdere sagen og give dig et overblik over det videre sagsforløb.

Læs mere om

patientskader

Du har normalt krav på erstatning for patientskade:

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.
Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999

Typisk sagsforløb ved patientskader

Sagen behandles af Patienterstatningen. Det er hensigtsmæssigt, at anmeldelsen uddybes med en beskrivelse af, hvorfor skaden skal anerkendes, ligesom der bør redegøres for og fremsendes dokumentation for selve erstatningskravene. Patienterstatningen anmoder tillige hospitalet eller behandleren om at anmelde skaden.

Når Patienterstatningen har modtaget en anmeldelse, anmoder de hospitalet eller behandleren om ligeledes at anmelde skaden.

Patienterstatningens afgørelser kan påklages til Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Grove & Partnere har stor erfaring både med den administrative klagesagsbehandling og med domstolsprøvelse af patientskadesager

Udgiften til advokatbistand kan i patientskadesager ikke kræves dækket hos Patienterstatningen. Kontakt os for en drøftelse af din patientskade, herunder en orientering om salærberegning.w

Kompensation ved patientskader

I patientskadesager udmåles erstatningen efter Erstatningsansvarsloven, hvor du kan opnå erstatning for en række poster:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Forsørgertabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

Kompensationen udbetales af hospitalets, lægens eller behandlerens forsikringsselskab. Der er i loven en bagatelgrænse på kr. 10.000

Du kan læse nærmere om de enkelte poster under vores generelle information om kompensation i erstatningssager.

Vores anbefalinger ved patientskader

Udfordringerne i patientforsikringssager er mange. Det kan, udover de sager, hvor der er begået klare fejl, være vanskeligt at bevise, at “specialistreglen” er overtrådt, eller at skaden ligger over en “tålegrænse”. Området kræver medicinsk indsigt, og der gælder særlige bevisprincipper. Det er ofte kompliceret at klarlægge, om gener skyldes grundlidelsen (altså den sygdom man er behandlet for) eller en eventuel patientskade.

Vi henviser til vores generelle anbefalinger for erstatningssager og opfordrer dig til at kontakte os, hvis der er noget, du er tvivl om, eller ønsker en professionel vurdering af din sag og mulighederne heri.