Klientinformation

Et advokatfirma skal af egen drift give forskellige oplysninger om advokatvirksomheden til sine kunder og andre samarbejdspartnere.

OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAETS RETLIGE FORM
Advokatfirmaet Grove & Partnere, CVR nr. 27545165, er et interessentskab.

OPLYSNINGER OM BESKIKKELSE MV.
Advokaterne i Grove & Partnerne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

GARANTIORDNING
Hvis en bank går konkurs får indskyderne dækning op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000). Dækningen gælder det samlede indestående i banken, uanset pengene står på flere konti, herunder klientkonti. Se yderligere på www.gii.dk
Vi har klientkonto i Danske Bank.

KLAGER.
Klager over salærberegning og adfærd kan ved tvist indbringes for Advokatnævnet, se regler mv. på www.advokatsamfundet.dk. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

OPLYSNINGER OM FIRMAETS FORSIKRINGS- OG GARANTISELSKAB
Vi har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Gerling og ansvarsforsikringen dækker vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

HVIDVASKREGLER – BAGGRUND OG KONSEKVENSER FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER
Vi er som alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder omfattet af regler i “Hvidvaskloven” eller Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Dette indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.

AFTALEKLAUSULER MV.
Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/ og eller værneting med mindre det udtrykkelig aftales.