Overordnet om forsikringssager

Din skade kan være dækket af private forsikringer. Du har typisk krav på kompensation fra sådanne forsikringer, selvom du modtager erstatning fra anden side, f.eks. i forbindelse med en færdselsulykke, en patientskade eller voldsoffererstatning.

Overordnet reguleres forsikringer af Forsikringsaftaleloven, policen (den aftalte dækning) og forsikringsbetingelserne. Forsikringstageren har betalt præmie for at sikre sig mod en risiko f.eks. en ulykke eller sygdom.

Du kan have krav på kompensation fra f.eks.:

  • Ulykkesforsikring
  • Pensionsforsikring
  • Kritisk sygdomsforsikring
  • Livsforsikring

Du har typisk krav på kompensation fra sådanne forsikringer, selvom du modtager erstatning fra anden side, f.eks. i forbindelse med en færdselsulykke, en patientskade eller voldsoffererstatning.

Du kan – udover de forsikringer, du selv har tegnet – være omfattet af forsikringer via din arbejdsgiver, dit pensionsselskab, din fagforening eller din bank.

Forsikringsaftaleloven regulerer alle typer privattegnede forsikringer. Ligeledes indeholder loven særbestemmelser vedrørende f.eks. sygeforsikringer, ulykkesforsikringer, ansvarsforsikringer og livsforsikringer.

Loven gør imidlertid ikke op med samtlige forsikringsretlige spørgsmål. Udover loven reguleres dine forsikringsmæssige rettigheder af de forsikringsbetingelser, der er aftalt mellem dig og forsikringsselskabet og naturligvis dækningsomfanget, som er bestemt ved policen.

Når du har pådraget dig en skade, er det vigtigt, at du undersøger, hvilken forsikringsdækning du har. Ligeledes er det vigtigt, at anmeldelse af uheldet til forsikringsselskaberne sker hurtigst muligt på grund af risikoen for forældelse.

Vær opmærksom på, at forsikringerne kan gå under forskellige betegnelser; eksempelvis dækker arbejdsudygtighedsforsikring, erhvervsudygtighedsforsikring og pensionsforsikringer ofte over samme type forsikringsprodukt.

Uanset om der i en erstatningssag er udbetalt godtgørelse for varigt mén af en ansvarlig modpart, er du berettiget til at få udbetalt godtgørelse for et eventuelt varigt mén gennem dine ulykkesforsikringer. Godtgørelsen beregnes på baggrund af din méngrad i % og den forsikringssum, der var gældende på det tidspunkt, du kom til skade. Var forsikringssummen eksempelvis kr. 500.000,00 på skadestidspunktet, og din méngrad fastsættes til 8 %, er godtgørelsen, der kommer til udbetaling via ulykkesforsikringen (8% af kr. 500.000,00) kr. 40.000,00.

Opstår der uenighed med et forsikringsselskab vedrørende forståelsen af forsikringsbetingelserne eller andre forhold, kan spørgsmålet indbringes for Ankenævnet for Forsikring mod betaling af et gebyr på kr. 150,00. Grove & Partnere bistår gerne med udformning af klagen samt skriftvekslingen under sagens behandling for ankenævnet.

Kontakt Grove & Partnere for en drøftelse af dine forsikringsspørgsmål, herunder en orientering om kriterierne for salærberegning.

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad én af vores erfarne advokater give dig en vurdering af dine muligheder.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999