Anbefalinger

I dette afsnit finder du vores generelle anbefalinger, som du bør være opmærksom på, hvis du er kommet til skade. Mere specifikke anbefalinger er anført under de enkelte sagsområder:

Overordnet anbefaler vi, at du altid rådfører dig med en erfaren erstatningsadvokat, så tidligt som muligt. Der er ofte meget på spil i erstatningssager, og modparten er typisk et professionelt forsikringsselskab. Derfor har du brug for en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig sikkert gennem sagsforløbet. Vi har følgende råd til, hvad du selv kan gøre, når du har været involveret i en ulykke.

Bevissikring

Hvis sagen ikke undersøges af politiet, er det vigtigt, at du selv sikrer beviserne i form af f.eks. fotos af skaderne på køretøjer og af ulykkesstedet, ligesom du bør sikre navne og kontaktdata på både modpart og vidner.

Det er vigtigt, at din skade og dine gener bliver dokumenteret så tidligt som muligt ved, at din læge fører disse til journal. Ved alvorlige ulykker sikres bevis for skaden typisk på skadestuen og ved hospitalsindlæggelse. Hvis man ikke søger skadestue, bør man orientere egen læge, så generne føres til journal så tidligt som muligt. Hvis generne ikke er registreret tidligt, kan det være svært at bevise, de er forårsaget af skaden, og dermed risikerer man en afvisning af erstatningskravet.

Indtægtstab

Lider du indtægtstab, bør du hurtigst muligt fremskaffe dokumentation for tabet i form af arbejdsgivererklæring, lønsedler, sygedagpengespecifikationer mm. Jo hurtigere dokumentationen fremlægges, desto hurtigere dækkes tabet.

Ved tab af erhvervsevne bør du så tidligt som muligt sikre dig dokumentation for dine indtægtsforhold i mindst 1 år – og gerne 2-3 år – før ulykken. Dokumentationen kan være svær at fremskaffe sent i forløbet, når sagen løber over flere år.

Helbredelsesudgifter

Det er vigtigt at opbevare kvitteringer for behandlinger, transport i forbindelse hermed, medicin, hjælpemidler eller lignende. Hvis der ikke foreligger kvitteringer, bør du holde styr på, hvilke udlæg du har haft, samt hvilke afstande, der er tilbagelagt til de forskellige undersøgelser og behandlinger.

Private forsikringer

Mange mennesker er dækket af flere forsikringer, end de selv tror. Undersøg derfor altid grundigt, om du er dækket af ulykkesforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer eller lignende. Du kan f.eks. være dækket af forsikringer via din fagforening, pensionskasse eller bank. Mange banker opfordrer f.eks. til forsikringstegning, når du ydes større lån.

Anmeld altid ulykken til forsikringsselskabet så hurtigt som muligt.