Kompensation

I forbindelse med en arbejdsskade kan der udbetales erstatning for én eller flere af følgende poster:

  • Udgifter til nødvendig sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mm.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Overgangsbeløb ved dødsfald

Du skal være opmærksom på, at følgende erstatningsposter ikke kan kræves dækket under arbejdsskadeforsikringen:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Visse udgifter til medicin, lægeerklæringer mm.

Hvis arbejdsskaden skyldes kollegers eller arbejdsgivers uagtsomme handlinger, eller hvis skaden skyldes arbejdsgiverens manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter (med andre ord: er der noget at bebrejde arbejdsgiveren?), kan der rejses et supplerende erstatningskrav overfor arbejdsgiveren vedrørende disse poster.

Såfremt arbejdsskaden sker i forbindelse med et færdselsuheld eller i andre tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan disse poster kræves dækket af skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette kompensation, eller om sagen i øvrigt er behandlet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af mulighederne.